گروه سرمایه گذاری هدف 

«خط مشی کیفیت»

گروه سرمایه گذاری هدف در زمینه های مختلف اقتصادی در حال فعالیت می باشد و موارد زیر را بعنوان اهداف وعقاید خود اعلام می دارد :
1. هدف اصلی این شرکت جلب و افزایش سطح رضایت مندی مشتریان میباشد چرا که بقاء سازمان را در رعایت این اصل میداند.
2. پرسنل و همکاران محترم ، سرمایه و پشتوانه ما می باشند از این رو آموزش مداوم ، ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح مهارت و دانش ایشان، ابزار اصلی موفقیت سازمان به حساب می آیند.
3. سیر تکامل تکنولوژی به ما می آموزد که باید با تکنولوژی روز حرکت نماییم از این رو در تمام فعالیتهای سازمان رسیدن به صنعت مادر مدنظر ما می باشد.
4. بهبود مستمر کلیه فعالیتهای سازمان به عنوان استراتژی اصلی در تمامی فعالیتهای مرتبط با کیفیت مدنظر می باشد.
جهت تحقق موارد یاد شده سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استاندارد ISO 9001: 2008 راهنمای ماست. لذا امیدواریم پرسنل شریف سازمان با درک کامل موارد مذکور، آنها را در تمامی فعالیتهای خود رعایت نموده و بکار گیرند. بنابراین کلیه پرسنل شرکت علاوه بر انجام وظایف اختصاصی مربوطه به عنوان عضوی از سیستم مدیریت کیفیت شرکت نیز محسوب گردیده و از طریق آموزشهای لازم موظف به آشنا شدن و درک سیستم کیفیت ، همکاری در اجرای آن و رعایت عناصر آن در فعالیتهای مرتبط می باشد.
مسئولیت طرح ریزی، استقرار، هدایت و نظارت بر حسن اجرای سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از تمامی امکانات شرکت به عهده نماینده تام الاختیار مدیریت واگذار شده است. همچنین جهت تناسب کامل خط مشی کیفیت با فعالیتهای شرکت در فواصل زمانی حداقل شش ماهه خط مشی کیفیت با هماهنگی ایشان مورد بازبینی و در صورت لزوم بازنگری قرار می گیرد.
به جهت مشخص شدن وضعیت سازمان در رسیدن به رئوس مطالب فوق، اهداف کیفیتی مدون شده است که کلیه مدیران محترم موظف به گزارش دهی در سازمانهای تعیین شده می باشند.
اینجانب نیز ضمن پایبندی به کلیه الزامات قانونی و مقرراتی پیگیری مداوم فعالیتها با ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در فواصل معین بر کارآیی و اثربخشی آن نظارت خواهم نمود و در غیاب اینجانب نماینده مدیریت مسئولیت انجام این مهم را بر عهده می گیرد.

برای درخواست همکاری با ما یکی از فرم های رو به رو را پر فرمایید