خط مشی کیفیت

 

شركت صنعتي كابينت و مبلمان هدف بلجوك

«خط مشي كيفيت»

شركت صنعتي كابينت و مبلمان هدف بلجوك در زمينه ساخت و توليد انواع مبلمان فعاليت مي نمايد و موارد زير را بعنوان اهداف وعقايد خود اعلام مي دارد :
1. هدف اصلي اين شركت جلب و افزايش سطح رضايت مندي مشتريان ميباشد چرا كه بقاء سازمان را در رعايت اين اصل ميداند.
2. پرسنل و همكاران محترم ، سرمايه و پشتوانه ما مي باشند از اين رو آموزش مداوم ، ايجاد انگيزه و ارتقاء سطح مهارت و دانش ايشان، ابزار اصلي موفقيت سازمان به حساب مي آيند.
3. سير تكامل تكنولوژي به ما مي آموزد كه بايد با تكنولوژي روز حركت نماييم از اين رو در تمام فعاليتهاي سازمان رسيدن به صنعت مادر مدنظر ما مي باشد.
4. بهبود مستمر كليه فعاليتهاي سازمان به عنوان استراتژي اصلي در تمامي فعاليتهاي مرتبط با كيفيت مدنظر مي باشد.
جهت تحقق موارد ياد شده سيستم مديريت كيفيت مطابق با الزامات استاندارد ISO 9001: 2008 راهنماي ماست. لذا اميدواريم پرسنل شريف سازمان با درك كامل موارد مذكور، آنها را در تمامي فعاليتهاي خود رعايت نموده و بكار گيرند. بنابراين كليه پرسنل شركت علاوه بر انجام وظايف اختصاصي مربوطه به عنوان عضوي از سيستم مديريت كيفيت شركت نيز محسوب گرديده و از طريق آموزشهاي لازم موظف به آشنا شدن و درك سيستم كيفيت ، همكاري در اجراي آن و رعايت عناصر آن در فعاليتهاي مرتبط مي باشد.
مسئوليت طرح ريزي، استقرار، هدايت و نظارت بر حسن اجراي سيستم مديريت كيفيت و استفاده از تمامي امكانات شركت به عهده نماينده تام الاختيار مديريت واگذار شده است. همچنين جهت تناسب كامل خط مشي كيفيت با فعاليتهاي شركت در فواصل زماني حداقل شش ماهه خط مشي كيفيت با هماهنگي ايشان مورد بازبيني و در صورت لزوم بازنگري قرار مي گيرد.
به جهت مشخص شدن وضعيت سازمان در رسيدن به رئوس مطالب فوق، اهداف كيفيتي مدون شده است كه كليه مديران محترم موظف به گزارش دهي در سازمانهاي تعيين شده مي باشند.
اينجانب نيز ضمن پايبندي به كليه الزامات قانوني و مقرراتي پيگيري مداوم فعاليتها با ارزيابي سيستم مديريت كيفيت در فواصل معين بر كارآيي و اثربخشي آن نظارت خواهم نمود و در غياب اينجانب نماينده مديريت مسئوليت انجام اين مهم را بر عهده مي گيرد.

شماره سند: T802-00                                                                                    
شماره بازنگري: 00